فایل ورد اثر غلظت هاي مختلف ورمي کمپوست و تراکم کشت گياهچه بر اجزاي عملکرد ريزغده سيب زميني

لینک دانلود

 فایل ورد اثر غلظت هاي مختلف ورمي کمپوست و تراکم کشت گياهچه بر اجزاي عملکرد ريزغده سيب زميني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر غلظت هاي مختلف ورمي کمپوست و تراکم کشت گياهچه بر اجزاي عملکرد ريزغده سيب زميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر غلظت هاي مختلف ورمي کمپوست و تراکم کشت گياهچه بر اجزاي عملکرد ريزغده سيب زميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر غلظت هاي مختلف ورمي کمپوست و تراکم کشت گياهچه بر اجزاي عملکرد ريزغده سيب زميني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست به عنوان کودآلی و تراکم گیاهچه بر اجزای عملکرد ریز غده سیب زمینی مطالعه ای در سال 1393 در گلخانه کشت بافت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود آلی ورمی کمپوست در شش سطح (10 و 0 و 20 و 30 و 40 و 50 درصد حجمی بستر کشت) و سه سطح تیمار تراکم (80، 100، 120 بوته در متر مربع) بود. بعد از برداشت ریزغده ها، وزن ریزغده ها در بوته و تعداد ریزغده ها در بوته اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد سطوح تراکم و درصدهایمختلف ورمی کمپوست (p<0/01) تأثیر معنی داری بر تعداد غده تولید شده در هر بوته داشتند، همچنین اثر سطوح تراکم و درصد های مختلف ورمی کمپوست بر وزن غده ها در هر بوته (p<0/01) معنی دار بود.درسطح تیماری ورمی کمپوست 50 درصد حجمی بستر کشت متوسط تعداد غده در هر بوته (6/5589 عدد) حاصل شد که نسبت به سطح کودی 0 درصد (شاهد) افزایش (59/85) درصدی در تعداد ریزغده ها مشاهده شد. هنگام کاربرد سطح کودی 50 درصد حجمی بستر کشت متوسط تعداد ریز غده های هر بوته و وزن ریزغده های هر بوته به ترتیب 59/85 و 52/80 درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند. همچنین در سطح تراکم 80 بوته در متر مربع متوسط تعداد ریزغده در بوته و وزن ریزغده در هر بوته به ترتیب 35/71 و 52/01 درصد نسبت به سطح تراکم 120 بوته در متر مربع افزایش نشان داد.

توضیحات بیشتر