فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده بر پارامترهاي خوني و سرمي(کلسترول، تري گليسيريد) در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده بر پارامترهاي خوني و سرمي(کلسترول، تري گليسيريد) در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده بر پارامترهاي خوني و سرمي(کلسترول، تري گليسيريد) در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده بر پارامترهاي خوني و سرمي(کلسترول، تري گليسيريد) در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سطوح مواد امولسيفيه کننده بر پارامترهاي خوني و سرمي(کلسترول، تري گليسيريد) در جيره ي حاوي پودر چربي در قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر مواد امولسیفیه کننده کولیک اسید و توئین 80 بر برخی فاکتورهای خونی و سرمی در جیره ی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار به ازای هر تیمار بررسی شد. بدین منظور جیره آزمایشی با 20 % چربی که 60% از چربی آن از پودر چربی تشکیل شده ساخته شد و مواد امولسیونی در سطوح مختلف به آن اضافه شد و از جیره بدون مواد امولسیونی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تیمارها شامل 1- گروه شاهد (بدون مواد امولسیونی) 2- تیمار 0/5 درصد کولیک اسید. 3- تیمار 1% کولیک اسید. 4- تیمار 2% توئین80. 5 -تیمار 4% توئین 80 بودند. 15 عدد ماهی قزل آلا در هر تانک با میانگین وزن اولیه 27/32±2/03 به مدت 8 هفته روزانه 2 بار با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. کنترل کیفی پارامترهای آب به صورت هفتگی صورت گرفت. نتایج پارامترهای کیفی آب هیچ گونه اختلاف معناداری را در طول دوره پرورش بین تیمارهای مختلف نشان نداد. در پایان دوره آزمایش پارامترهای فاکتورهای خونی و سرمی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه فاکتورهای خونی نشان داد از نظر تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین تفاوت معنی داری بین تیمارها و شاهد وجود نداشت (P>0/05) ولی گلبول سفید اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0/05) همچنین در میزان تری گلیسیرید بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار مشاهده گردید (P<0/05) درحالیکه کلسترول بین تیمارها تفاوت معنی دار نداشت (P>0/05) در نتیجه به نظر می رسد مواد امولسیفیه کننده می تواند بر فاکتورهای خونی و سرمی در جیره ی حاوی پودر چربی ماهی قزل آلا تاثیر مثبتی داشته باشد.

توضیحات بیشتر