فایل ورد اثر دگرآسيبي عصاره اکاليپتوس برجوانه زني و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در سويا و گاوپنبه

لینک دانلود

 فایل ورد اثر دگرآسيبي عصاره اکاليپتوس برجوانه زني و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در سويا و گاوپنبه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر دگرآسيبي عصاره اکاليپتوس برجوانه زني و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در سويا و گاوپنبه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر دگرآسيبي عصاره اکاليپتوس برجوانه زني و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در سويا و گاوپنبه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر دگرآسيبي عصاره اکاليپتوس برجوانه زني و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در سويا و گاوپنبه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به دلیل اثرات مخرب استفاده از ترکیب های شیمیایی، تلاش جهانی در جهت کاهش هر چه بیشتر استفاده از این ترکیبات اختصاص یافته است که یکی از این روش ها استفاده از آللوپاتی می باشد. هدف از انجام آزمایش، بررسی اثر آللوپ اتیکی عصاره ی برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L) بر برخی فاکتورهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سویا (L. Glycine max) و علف هرز گاو پنبه (Abutilion theophrasti Medicus) بود. بدین منظور اثر عصاره ی آبی اکالیپتوس با پتانسیل آللوپاتیک بر سویا و گیاه گاوپنبه بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل غلظت های 25% و 50% و 75% و 100% (وزنی- حجمی) عصاره ی برگ اکالیپتوس به همراه شاهد (آب مقطر) بود. عصاره برگ اکالیپتوس بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تاثیر معنی دار نشان داد به طوری که همه فاکتورهای فوق با افزایش غلظت عصاره کاهش یافتند. نتایج فوق نشانگر اثر آللوپاتی عصاره آبی برگ اکالیپتوس برسویا و گاوپنبه می باشد. بر این مبنی بایستی اثر بازدارندگی عصاره اکالیپتوس بر سویا باید مورد توجه قرار گیرد و تمهیداتی جهت کاهشاثرات مخرب آن اندیشیده شود.

توضیحات بیشتر