فایل ورد اثر انواع مختلف کودهاي ورمي کمپوست بر صفات مرفولوشيکي گياه ضنبليله

لینک دانلود

 فایل ورد اثر انواع مختلف کودهاي ورمي کمپوست بر صفات مرفولوشيکي گياه ضنبليله دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر انواع مختلف کودهاي ورمي کمپوست بر صفات مرفولوشيکي گياه ضنبليله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر انواع مختلف کودهاي ورمي کمپوست بر صفات مرفولوشيکي گياه ضنبليله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر انواع مختلف کودهاي ورمي کمپوست بر صفات مرفولوشيکي گياه ضنبليله :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثر کودهای مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum) آزمایشی به صورت گلدانی در گلخانه روباز تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در سال 1392اجرا شد. تیمارها شامل شاهد (خاک زراعی) و ورمی کمپوست های حاصل از کاه خالص کود اسبی، کود گوسفندی، 75 درصد کود اسبی+ 25 درصد کاه، 50 درصد کود اسبی+ 50 درصد کاه، 25 درصد کود مرغی+ 75 درصد کاه، 50 درصد کود گوسفندی+ 50 درصد کاه، 75 درصد کود گوسفندی + 25 درصد کاه، 50 درصد کود گوسفندی+ 50 درصد یونجه، 25 درصد کود گاوی+ 75 درصد برگ نخل، 50 درصد کود گاوی+ 50 درصد برگ نخل و 75 درصد کود گوسفندی+ 25 درصد یونجه در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد صفات ارتفاع، وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، تعداد شاخه جانبی، عملکرد بیولوژیک، تعداد روز تا گلدهی، شاخص سطح برگ قبل و بعد گلدهی به طور معنی داری در سطح یک درصد تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود ورمی کمپوست در این آزمایش قرار گرفتند. ورمی کمپوست 75 درصد گوسفندی+ 25 درصد یونجه (0/82 گرم) 75درصد گوسفندی+ 25 درصد کاه (0/61 گرم) و 25 درصد گاوی+ 75 درصد نخل (1/02 گرم) به ترتیب بیشترین تاثیر افزایشی بر وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه و وزن خشک ساقه را داشتند. ورمی کمپوست 75 درصد گوسفندی+ 25 درصد یونجه بر شاخص سطح برگ قبل از گلدهی و ورمی کمپوست 50 درصد گوسفندی+ 50 درصد یونجه بر شاخص سطح برگ بعد از گلدهی بیشترین تاثیر را نشان داد. ورمی کمپوست 50 درصد گاوی+ 50 درصد نخل و ورمی کمپوست 75 درصد اسبی+ 25 درصد کاه سبب افزایش عملکرد بیولوژیک و ارتفاع گیاه شد. در این مطالعه بیشترین تعداد شاخه جانبی گیاه مربوط به تیمار ورمی کمپوست گوسفندی خالص بود. بیشترین تعدادروز تا گلدهی در تیمار شاهد بدست آمد. این مطالعه نشان داد که با کاربرد ورمی کمپوست تعداد روز تا گلدهی در گیاه شنبلیله در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش می یابد.

توضیحات بیشتر