فایل ورد نقش واسطه اي مهارت هاي ارتباطي در تبيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي باانگيزش پيشرفت تحصيلي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش واسطه اي مهارت هاي ارتباطي در تبيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي باانگيزش پيشرفت تحصيلي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش واسطه اي مهارت هاي ارتباطي در تبيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي باانگيزش پيشرفت تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش واسطه اي مهارت هاي ارتباطي در تبيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي باانگيزش پيشرفت تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش واسطه اي مهارت هاي ارتباطي در تبيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي باانگيزش پيشرفت تحصيلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تبیین نقش واسطه ای مهارت های ارتباطی در تبیین رابطه ویژگی های شخصیتی با انگیزش پیشرفت تحصیلی بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری این پژوهش جامعه آماری این تحقی ق ش ام تم ام یدانشجویان کارشناسی ارشد واحد مرودشت است که تعداد آنان در سال تحصیلی 93-94برابر با 1300 دانشجو میباشد. روش نمونه - گیری در دسترس بوده است که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژ وهش سهپرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (2004)، پرسشنامه انگیزه ی پیشرفت هرمنس ) 1985) و پرسشنامه ویژگ ی شخص یت یمک کری وکاستا) 1391 ( بوده است و روایی و پایایی ابزار سنجش نیز مورد تأیید ق رار گرف ت. ب ه من ور تجزی ه وتحلی داده ه اازشاخص های امار توصیفی میانگین و انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مدل مف روبا استفاده از روش تحلی مسیر با استفاده از روش بارون و کنی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن اس ت مت ی ر مه ارت ه ا یارتباطی می تواند در ارتباط بین ابعاد روان نژندی، انعطاف پذیری)بازبودن به تجربه( و مس ل یت پ ذ یری) وج دان ی ب ودن( ب ا انگ ی زهپیشرفت تحصیلی نقش میانجیگری را ایفا کند

توضیحات بیشتر