فایل ورد عوامل توسعه بيمه تکميلي درمان در نظام بهداشت و درمان کشور

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل توسعه بيمه تکميلي درمان در نظام بهداشت و درمان کشور دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل توسعه بيمه تکميلي درمان در نظام بهداشت و درمان کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل توسعه بيمه تکميلي درمان در نظام بهداشت و درمان کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل توسعه بيمه تکميلي درمان در نظام بهداشت و درمان کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اطمینان و آسودگی خاطر انسانها در مواجهه با خطرات و بیماریها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعه رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. از آنجایی که خدمات بهداشتی درمانی ماهیتی بسیار پیچیده و تخصصی داشته و بسیار هزینه زا می باشد، یکی از انواع پوششهای حمایتی، بیمه بیماری )درمان( است. با توجه به اینکه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بیماریها بوده است، بنابراین برای بهبود و معالجه، متقبل هزینههای سنگین پزشکی، دارو و اعمال جراحی و نیز مخارج بیمارستان میشود. در چنین مواردی، شرکتهای بیمه، بررسی، « ، طرحهای گوناگون بیمه بیماری را ارائه مینمایند که یکی از این پوششها، بیمه تکمیلی درمان میباشد.هدف اصلی از پژوهش پیش رو است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه » شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی گردآوری دادهها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش و کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکتهای بیمه دی، نوین،پاسارگاد و صندوق درمان sos است که امر صدور بیمهنامه و پرداخت خسارتهای بیمه تکمیلی درمان گروهی را تشکیل میدهند.در اینپژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمعآوری دادهها استفاده شده است و پرسشنامه حاوی 64 سؤال توسط28 % به دست آمد.نتایج نشان میدهد که بین متغیر وابسته پژوهش )توسعه بیمه تکمیلی درمان / محقق، طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ 9گروهی( و متغیرهای مستقل )آمیخته بازاریابی شرکتهای بیمه، عملکرد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه، عوامل اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی،تخصص نیروهای شاغل در شرکتهای بیمه و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی(، همبستگی مثبت و معناداری وجوددارد.

توضیحات بیشتر