فایل ورد عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با سلامت رواني بين معلمان مدارسمتوسطه استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با سلامت رواني بين معلمان مدارسمتوسطه استان اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با سلامت رواني بين معلمان مدارسمتوسطه استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با سلامت رواني بين معلمان مدارسمتوسطه استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل استرس زاي شغلي و رابطه آنها با سلامت رواني بين معلمان مدارسمتوسطه استان اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل استرس زای شغلی و رابطه آنها با سلامت روانی در بین دبیران دوره متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و پیمایشی و و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه در نواحی پنج گانه شهر اصفهان (N=2608) بوده است. از این تعداد 533 نفر با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری طبقهای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شد..ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه عوامل استرس زای شغلی محقق ساخته، ,پرسشنامه سلامت عمومی (12-GHQ) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، ضریب رگرسیون t تک متغیره، استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل استرس زای شغلی دبیران شامل مدیریت، همکاران ، سازمان، محیط کار، و دانش آموزان بود r مشاهده شده در سطح 0.5 P همبستگی منفی و معناداری را بین عوامل استرس زای شغلی شامل مدیریت، همکاران سازمان، و دانش آموزان با سلامت روانی نشان داد.

توضیحات بیشتر