فایل ورد رتبه بندي عوامل داخلي موثر بر صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد رتبه بندي عوامل داخلي موثر بر صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رتبه بندي عوامل داخلي موثر بر صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رتبه بندي عوامل داخلي موثر بر صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رتبه بندي عوامل داخلي موثر بر صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر فایل ورد رتبه بندي عوامل داخلي موثر بر صادرات در تعاونيهاي توليدي استان ايلام استان ایلام میباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ زمان انجام تحقیق توصیفی همبستگی بوده است. از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی - و با توجه به شیوه جمعآوری دادهها از نوع میدانی )توزیع پرسشنامه( میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تعاونیهای تولیدی ثبت شده در استان ایلام طی دوره 1370 – 1393 میباشد.که تعداد 80 تعاونی را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب کرد و نرمافزار SPSS نیز جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که مؤلفههای نیرویانسانی متخصص، مهارتهای بازاریابی و فروش و سرمایه در گردش به ترتیب رتبههای اول تا سوم را دارا میباشند. همچنین مولفه-های سرمایهگذاری محیط محلی، نظام محلی نوآوری، زیر ساخت تجارت الکترونیک و بودجه تحقیق و توسعه در رتبه های بعدی قراردارند.

توضیحات بیشتر