فایل ورد رابطه سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان با تأکيد بر مدل واتسن و پاپامارکس :پژوهشي در اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان با تأکيد بر مدل واتسن و پاپامارکس :پژوهشي در اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان با تأکيد بر مدل واتسن و پاپامارکس :پژوهشي در اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان با تأکيد بر مدل واتسن و پاپامارکس :پژوهشي در اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان با تأکيد بر مدل واتسن و پاپامارکس :پژوهشي در اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان -بندرانزلی است . اهمیت و ضرورت این پژوهش ، بدان جهت است که امروزه ترک محل کار ، غیبت کارکنان و عدم دلبستگی به کار به طور کلیبرای سازمان ، به طور خاص از نظر مدیران سازمان و هم در نتیجه برای ارباب رجوع یا کسانی که از خدمات سازمان به نحوی استفادهمی کنند ، نامطلوب ، مخرب و هزینه بر است . امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان ها ، مدیران به دنبال راههایی برای افزایشتعهد سازمانی کارکنان می گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند . مزیت رقابتی از منظر رقابت هایی در سطح بنادرداخلی کشور و بنادر بین المللی و پیشرفته دنیا ؛ که از این دیدگاه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان – بندرانزلی ، به هر دو مقوله توجه ویژه ای نموده و در چشم اندازهای خود این اهداف را دنبال می نماید . بنابراین یکی از راههای افزایش تعهد سازمانی ،افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان است . متغیر مستقل سرمایه اجتماعی در این پژوهش ، بر اساس مدل سه بعدی (اعتماد ، ارتباطاتو هنجارهای مشترک) واتسن و پاپامارکس 2002 است و متغیر وابسته تعهد سازمانی از مدل سه بعدی (تعهد عاطفی ، تعهد مستمر وتعهد هنجاری) آلن و می یر استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش ، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان –بندرانزلی متشکل از کارمندان ، کارگران ، نیروهای قراردادی مستقیم و نیروهای شرکتی است . اطلاعات و داده های پژوهش بااستفاده از مصاحبه اولیه و پرسشنامه جمع آوری شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که در این تحقیق همانند پژوهشمشابهی که در خارج از کشور انجام شده بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی و تعهدسازمانی ، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان و ابعاد سه گانه آن ، تعهد سازمانی آنها نیزافزایش می یابد . همچنین ارتباط متغیرهای تعدیل گری چون سابقه خدمت و سطح تحصیلات کارکنان مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سابقه خدمت کارکنان ، رابطه معنی داریوجود ندارد و فرضیه مورد نظر رد شده است که این رابطه در مورد سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سطحتحصیلات کارکنان معنی دار نیست و فرضیه مورد نظر رد شده است که به نظر می رسد یکی از دلایل آن ناشی از انتظارات بالای افرادتحصیلکرده نسبت به میزان دریافتی خود از نظر حقوق و دستمزد می باشند که می تواند این معادله را بر هم بزند .

توضیحات بیشتر