فایل ورد رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با يادگيري مادام العمر معلمان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با يادگيري مادام العمر معلمان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با يادگيري مادام العمر معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با يادگيري مادام العمر معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه آموزش هاي ضمن خدمت با يادگيري مادام العمر معلمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دوره آموزشی ضمن خدمت، چگونه میتواند لذت یادگیری مداوم و مادام العمر را از طریق متد های آموزشی که توسط معلم اعمال می شود را بوجود آورد؟ در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت طبقهای نسبی میباشد که در اینجا 08 % جامعه آماری ما لیسانس و 08 % فوقدیپلم میباشد و 58 جامعه آماری ما از زن و 50 % را مرد تشکیل میدهد. از این جامعه آماری اعضای پژوهش ما 100 نفری میباشد که 50 نفر زن و 50 نفر مرد و به صورت تصادفی خوشهای از بین 15 مدرسه ابتدایی انتخاب گردیدهاند. برای گرد آوری داده ها مورد نیاز دراین پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است در روش کتابخانه ای از کتاب ها ،پایان نامه ها، مقالات پژوهشی و سایت های معتبر استفاده گردیده روش میدانی از پرسشنامه محقق ساختهکه حاوی 30 سئوال که این پرسشنامه جهت رسیدن به اهداف 5 سئوال پژوهش مطرح شد و چند گزینه ای بسته پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت 5درجه ای )بسیار زیاد ،زیاد ، متوسط، کم، بسیار کم (تنظیم شده در این پژوهش روایی محتوایی پرسشنامه تایید شده است و پایایی پرسشنامه نیز باآلفای کرونباخ 95 % ذکر شده است.برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از آمار توصیفی) جدول و نمودارها و توزیع درصدی میانگین انحراف استاندارد آزمون مستقل – - t -آزمون همبستگی( اسفاده گردیده استبا توجه به یافتهها و فرضیات و سئولات پژوهش به این نتیجه میرسیم که:در مجموع آموزشهای ضمن خدمت تاثیر مناسبتری در کارایی معلمین نسبت به آموزشهای بلند مدت دارد و در کل چنین استنباط کرد که از

توضیحات بیشتر