فایل ورد دانشگاه کارآفرين و ارتباط سه گانه دولت ،صنعت و دانشگاه

لینک دانلود

 فایل ورد دانشگاه کارآفرين و ارتباط سه گانه دولت ،صنعت و دانشگاه دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد دانشگاه کارآفرين و ارتباط سه گانه دولت ،صنعت و دانشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد دانشگاه کارآفرين و ارتباط سه گانه دولت ،صنعت و دانشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد دانشگاه کارآفرين و ارتباط سه گانه دولت ،صنعت و دانشگاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه کارآفرینی به تعبیر شومپیتر به عنوان موتور محرک اقتصاد، شناختهشده است ودر حال نفوذ به تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی است. توجه بهمبحث کارآفرینی در تمامی سازمان هاو شرکت ها، چه خصوصی و چه عمومی، چهانتفاعی وچه غیرانتفاعی، ضرورت یافته است. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی استکه بطور فعال تلاش می کند تا در خصوص کسب وکارها به نوآوری بپردازد و تلاشمی کند تا در شکل دادن آینده جامعه مثمر ثمر باشد. دانشگاه کارآفریندانشگاهی است نوآور، ریسک پذیر و پرورش دهنده رفتارهای کارآفرینانه.صنعت، دولت و دانشگاه، سه نهاد اصلی جامعه در جریان نوآوری و رشد وتوسعه بویژه از نظر اقتصادی می باشند.مدل مارپیچ سه گانه تلاش دارد تاترتیب جدیدی از نیروهای نهادی را درون سیستم های نوآوری ارائه دهد.در یکاقتصاد دانش محور،دانشگاه بازیگری کلیدی در سیستم نوآوری خواهد بود، هم به عنوان عرضه کننده سرمایه انسانی و هم به عنوان فضای فیزیکی برایتشکیلات اقتصادی جدید.توجه به صنعت به عنوان یکی از بخش های عمده در زمینهفعالیت های اقتصادی و دانشگاه به عنون محلی برای نشر یافته های علمیبرای پیشرفت کشوردارای اهمیت است. به نظر می رسد که میزان و چگونگیارتباط این دونهاد با یکدیگر، موفقیت یا شکست برنامه های توسعه را بههمراه خواهد داشت.روابط فعلی بین دانشگاه،بنگاه ها،دولت، مناسب توسعهکارافرینی نیست و به تغییر نیاز دارد.در وضعیت جدید، روابط کارآمد در جهتتوسعه کارآفرینی ودر نهایت توسعه پایدار کشورباید باشد.تعامل مؤثر بیندانشگاه،بنگاه ها،دولت، کلید بهبود شرایط نوآوری در جامعه ی بر مبنایدانش است.

توضیحات بیشتر