فایل ورد جايگاه فناوري هاي نوين در آموزش ضمن خدمت و افزايش بهره وري درآموزش و پرورش

لینک دانلود

 فایل ورد جايگاه فناوري هاي نوين در آموزش ضمن خدمت و افزايش بهره وري درآموزش و پرورش دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جايگاه فناوري هاي نوين در آموزش ضمن خدمت و افزايش بهره وري درآموزش و پرورش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جايگاه فناوري هاي نوين در آموزش ضمن خدمت و افزايش بهره وري درآموزش و پرورش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جايگاه فناوري هاي نوين در آموزش ضمن خدمت و افزايش بهره وري درآموزش و پرورش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

معلم بعنوان یکی از عناصر اساسی در برنامه درسی نقش موثری در تسهیل یادگیری و اثر بخش سازی فرآیند آموزش دارد . با گسترش فزاینده علوم و فنون و لزوم تغییرات سرررید در برنامه یای درسرری در عنررر ،نونی م روزآمدی منابد انسررانی یکی از د د ه یای اصررلیسازمانها به خنوص اموزش و پرورش می باشد از آنجا ،ه رویکردیای سنتی قادر به برآورده ساختن تمامی نیازیای آموزشی افراد نیست م بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه آموزش مجازی میتواند بسیاری از مواند ومشکلات شیوه سنتی آموزش از جمله ،ایشسرراعات ورررور فرد در مال ،ار و اختلا در بر نامه ،اری م یمگام نبودن آموزش با تغییرات علمی و پژویشرری م مادودیتهای فرمانی و مکانی و یره را برطرف و راه را برای پیدایش نوین آموزش نیروی انسرررانی یموار نماید . در این رابطه می توان با فرایم آوردن امکانات م تجهیزات و زیرسرراختهای مورد نیاز در اموزش و پرورش م دوره یای آموزش مجازی از راه دور مبتنی بر شرربکه را برقرار نمود تا افراد یسازمان در یر زمان و مکان به برنامه یای آموزشی دسترسی داشته باشند م اطلاعات مورد نیاز بطور سرید و به موقد و یمگام با تغییراتدر اختیار آنها قرار گرفته و فرصتهای سازمان یافته به منظور با زآموزی ارتقاء و ، سب دانش و مهارتهای جدید و به روز برای آنان فرایمآید . در این مقاله م با این پیش فرض ،ه آموزش ضمن خدمت در ارتقای دانش و مهارت ،ار،نان اموزش و پرورش تاثیر عمده ای دارد برآموزش بطور مجازی نیز تایید شده است

توضیحات بیشتر