فایل ورد تحليلي بر نقش سلامت سازماني براثربخشي مدارس

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر نقش سلامت سازماني براثربخشي مدارس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر نقش سلامت سازماني براثربخشي مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر نقش سلامت سازماني براثربخشي مدارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر نقش سلامت سازماني براثربخشي مدارس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آموزش وپرورش صنعت رشد قلمداد میشود و پس از امور دفاعی بیشترین بودجه دولتی را به خود اختصاص میدهد. ازآنجاییکه بخش قابلتوجهی از آموزشوپرورش در مدارس صورت میگیرد مدارس بهعنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمانهای سالم و پویایی باشند سلامت سازمانی اشاره به وضیعتی دارد که در آن سازمان علاوه بر اینکه در محیط خود پایدار میماند، در درازمدت قادر است بهاندازه کافی با محیط خودسازگار شود و تواناییهای لازم برای بقاء خود را پیوسته ایجاد کرده و گسترش دهد.برای کشوری که مصمم است در همه زمینهها خودکفا شود، ایجاد اصلاحات اساسی جهت افزایش اثربخشی نظام آموزشی برای تربیت نیروی انسانی توانمند، ضروری میباشد.جوامع حساسیت ویژهای نسبت به مدارس دارند و آن را بهعنوان بخش کلیدی نظام آموزشی بهحساب میآورند، بنابراین همواره فعالیتها و عملکردهای مدارس را تحت نظارت قرار داده و ازلحاظ پیشرفت و میزان اثربخشی مورد قضاوت قرار میدهند. . با توجه بهضرورت اهمیت اینمسئله محقق در این پژوهش به تحلیل نقش سلامت سازمانی بر اثربخشی مدیران مدارس پرداخته است. برای این منظور از روش کتابخانهایو مروری بر تحقیقات قبلی استفاده کرده است. محقق در ادامه به نقش سلامت سازمان بر اثربخشی مدارس، نقش مدیران در سلامت سازمانیو درنهایت اثربخشی مدارس پرداخته است.نتایج تحقیق نشان داد که در سازمانهای سالم اعضای سازمان وظیفهشناس و متعهد هستند،روحیهو عملکرد بالایی دارند که درنهایت اثربخشی را بالا میبرند و دستیابی به اهداف آسانتر است.

توضیحات بیشتر