فایل ورد تحليلي بر نقش سبک رهبري توزيعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر نقش سبک رهبري توزيعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر نقش سبک رهبري توزيعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر نقش سبک رهبري توزيعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر نقش سبک رهبري توزيعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بروز تغییرات و تحولات گوناگون در عرصههای مختلف زندگی امروزی،حساسیتهای عمومی شدید تقاضاهای متنوع،فضای متحول و متغیری برای مدارس به وجود آورده که باعث شده اثربخشی آن در گروی توجه بیشتر به اهمیت نقش رهبری مدیران باشد. این اهمیت انقدر افزایشیافته که میتوان ادعا کرد در بیت عوامل درون مدرسهای،پس از معلمان مدیر و نقش رهبری او،دومین عامل مهم و مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. امروزه سبک رهبری توزیعی یکی از سبکهای رهبری کارآمد و استفاده مدیران از آن آغاز تحولات مثبت در مدارس تلقی میشود.ازآنجاکه رهبری توزیعی یک رهبری فردی نیست پس در اینگونه سازمانها شاهد تیم رهبری خواهیم بود که مسئولیتهای رهبری میان اعضا تسهیم میشود. علاوه بر این، رهبری جمعی ارتباطات درونی تیم را تقویت کرده و بهصورت یک کل سازمانی درمیآورد. با توجه بهضرورت اهمیت این مسئله محقق در این پژوهش بهتحلیل،نقش سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است. برای این منظور از روش کتابخانهای و مروریبر تحقیقات قبلی استفاده کرده است. محقق در ادامه به نقش رهبری بر رضایت معلمان و همچنین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پرداخته است.نتایج تحقیق نشان داد که رهبری مدرسه بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناچیز اما ازلحاظ آماری معنادار میباشد.

توضیحات بیشتر