فایل ورد تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رهبري تحول آفرين با نقش ميانجي هوشهيجاني مديران دبيرستان هاي شهر اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رهبري تحول آفرين با نقش ميانجي هوشهيجاني مديران دبيرستان هاي شهر اهواز دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رهبري تحول آفرين با نقش ميانجي هوشهيجاني مديران دبيرستان هاي شهر اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رهبري تحول آفرين با نقش ميانجي هوشهيجاني مديران دبيرستان هاي شهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رهبري تحول آفرين با نقش ميانجي هوشهيجاني مديران دبيرستان هاي شهر اهواز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی هوش هیجانی مدیران در دبیرستان های اهواز استان خوزستان می باشد. جامعه آماری پژوهش تعداد 398 نفر از مدیران دبیرستان های نواحی چهارگانه سطح اهواز استانخوزستان می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 260 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. از دو روش کتابخانهای و میدانی جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت به اتفاقروایی پرسشنامه را تایید نمودند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارهای SPSS و SmartPLS V.2 نشان داد که کلیه روابط مفروض بین متغیرها تایید می شوند. باتوجه به نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر، ویژگیهای شخصیتی )برونگرایی،درونگرایی( بر رهبری تحولی و وش هیجانی، هوش هیجانی بررهبری تحولی و همچنین ویژگیهای شخصیتی )برونگرایی،درونگرایی( بر رهبری تحولی از طریق هوش هیجانی در سازمان آموزش وپرورش استان خوزستان موثر است. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می شود.

توضیحات بیشتر