فایل ورد تاثير سطح نگهداري وجه نقد بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير سطح نگهداري وجه نقد بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير سطح نگهداري وجه نقد بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير سطح نگهداري وجه نقد بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير سطح نگهداري وجه نقد بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش کیفیت سود و وجه نقد مازاد به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر سطح وجه نقد نگه داری شده و ارزش وجه نقد نگهداری شده مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 110 شرکت می باشد. در این تحقیق که از دادههای تلفیقی و پانل)تابلویی( با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 % نشان می دهد متغیر سطح نگهداری وجه نقد شرکت ها برابر با 0/875 می باشد، که این مقادیر بیشتر از سطح معنیداری در نظر گرفته شده در پژوهش (Cash_Level) بدست آمده از جدول با همان درجه t مربوط به این منتغیر (0/158) کوچکتر از آماره t حاضر ( 5% ) است . همچنین قدر مطلق آماره آزادی است. بنابراین در سطح اطمینان 95 %، ضریب بدست آمده برای متغیر فوق در مدل گرسیونی فوق معنادار نمی باشد لذا فرضیه دوم مبنی بر بین سطح نگهداری وجه نقد و ارزش شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد، رد می گردد

توضیحات بیشتر