فایل ورد تاثير روش هاي تربيتي مربيان پرورشي مدارس بردروني کردنارزشهاي ديني دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير روش هاي تربيتي مربيان پرورشي مدارس بردروني کردنارزشهاي ديني دانش آموزان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير روش هاي تربيتي مربيان پرورشي مدارس بردروني کردنارزشهاي ديني دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير روش هاي تربيتي مربيان پرورشي مدارس بردروني کردنارزشهاي ديني دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير روش هاي تربيتي مربيان پرورشي مدارس بردروني کردنارزشهاي ديني دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی » این تحقیق ،شناخت تاثیر روش های تربیتی مربیان پرورشی مدارس بر درونی کردن ارزشهای دینی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرهای شرق استان مازندران در سال تحصیلی 94-1393 بود. «روش تحقیق» در این مطالعه توصیفی از نوع زمینه یابی انتخاب شد.جامعه آماری کلیه معلمان ابتدایی شهرهای شرق استان مازندران به تعداد1000 نفر (478 مرد و 522 زن) بودند که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 478 نفر (133 مرد و 145زن) بع عنوان نمونه انتخاب شدند . « روش گردآوری داده ها» به دو طریق کتابخانه ای و میدانی و «ابزار گردآوری داده ها»پرسشنامه محقق ساخته با طیف 2 گزینه ای لیکرت با پایایی برابر 0/97 بدست آمد «روش تجزیه تحلیل داده ها » آمار توصیفی و آمار استنباطی ( آزمون تی تک گروهی ومستقل(بااستفاده از نرم افزار spss انجام شد «نتایج تحقیق» نشان داد، روش های تربیتی مربیان پرورشی مدارس ، بر بردرونی کردن ارزشهای دینی دانش آموزان موثراست. همچنین مؤلفه های محتوای کتب درسی ،فضاوجوحاکم برمدارس ،روشتدریس معلم وخانواده بردرونی کردن ارزشهای دینی دانش آموزان مؤثر است.

توضیحات بیشتر