فایل ورد بررسي وضعيت عوامل داخلي مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدياستان ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت عوامل داخلي مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدياستان ايلام دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت عوامل داخلي مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدياستان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت عوامل داخلي مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدياستان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت عوامل داخلي مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونيهاي توليدياستان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت عوامل داخلی مؤثر بر توسعه صادرات در تعاونیهای تولیدی استان ایلام میباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ زمان انجام تحقیق توصیفی همبستگی بوده است. از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی - - میدانی )توزیع پرسشنامه( میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تعاونیهای تولیدی ثبت شده در استان ایلام طی دوره 1370 – 1393 میباشد. نرم افزار اکسل برای طبقه بندی دادههای خام (رسم نمودارهای دایرهای و ستونی) و نرمافزار SPSS نیز جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده از آزمون میانگین یک جامعه استفاده میشود. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد متغیرهای مستقلی مانند عوامل داخلی همچون نیروی انسانی متخصص، مهارتهای بازاریابی و فروش، وضعیت سرمایه در گردش، میزان بودجه تحقیق، سرمایهگذاری محیط ملی، زیرساختهای تجارت الکترونیک و در نهایت نظام ملی نوآوری با تأثیر برتوانمندیهای خویش نقش اساسی برعملکرد توسعه صادراتی تعاونیهای تولیدی استان دارند.

توضیحات بیشتر