فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرمآباد.

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرمآباد. دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرمآباد.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرمآباد.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرمآباد. :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسهای نقش هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت و نوآوری دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد است. روش تحقیق توصیفی، از نوع علی- مقایسهای میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 5666 دانشآموز مقطع متوسطه شهرستان خرم آباد است که در سال تحصیلی 1393-94 در مدارس هوشمند و عادی مشغول به تحصیل میباشند که از بین این تعداد بر اساس - روش نمونه گیری طبقهای نسبی، 362 دانش آموز( 181 دانش آموز از مدارس عادی و 181 دانش آموز از مدارس هوشمند) به عنوان نمونهانتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979) و پرسشنامه نوآوری ساعتچی و همکاران(1398) میباشد. بهوسیله نرم افزار آماری spss ، از آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل واریانس چندراهه(مانوا) و آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل دادههااستفاده شد. نتایج نشان داد که خلاقیت و نوآوری دانشآموزان مدارس هوشمند در مقایسه با دانشآموزان مدارس عادی بالاتر است.

توضیحات بیشتر