فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي، خلاقيت ونوآوري دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي، خلاقيت ونوآوري دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي، خلاقيت ونوآوري دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي، خلاقيت ونوآوري دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي، خلاقيت ونوآوري دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه نقش هوشمندسازی مدارس بر انگیزش تحصیلی، خلاقیت و نوآوری دانش آموزان مقطع متوسطه دومشهرستان خرمآباد انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع علی- مقایسهای میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 5666 دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان خرمآباد است که در سال تحصیلی 1393-94 در مدارس هوشمند و عادی مشغول به تحصیل میباشند که از بین این تعداد بر اساس روش نمونه گیری طبقهای نسبی، 362 دانش آموز(181 دانش آموز از مدارس عادی و 181 دانش آموز از مدارس هوشمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر(1981) ، با پایایی 0/86 برای گویه انگیزش درونی و 0/79 برای گویه های انگیزش بیرونی، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979) با پایایی 0/8 و پرسشنامه نو آوری ساعتچی و همکاران(1989) با پایایی 0/78 می باشد . داده ها با استفاده از نرم افزار spss ، و در دو سطح توصیفی و استنباطی شامل: تحلیل واریانس چندراهه)مانوا( و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن بود که انگیزش تحصیلی درونیدانشآموزان مدارس هوشمند در مقایسه با دانشآموزان مدارس عادی بالاتر است، اما بالعکس انگیزش تحصیلی بیرونی دانشآموزان مدارسغیرهوشمند در مقایسه با دانشآموزان مدارس هوشمند در سطح بالاتری قرار دارد همچنین خلاقیت و نوآوری دانشآموزان مدارس هوشمنددر مقایسه با دانشآموزان مدارس عادی بالاتر است.

توضیحات بیشتر