فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسهاي نقش هوشمندسازي مدارس بر انگيزش تحصيلي دانش آموزانمقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی مقایسهای نقش هوشمندسازی مدارس بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد است. روش تحقیق توصیفی، از نوع علی- مقایسهای میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 5666 دانشآموز مقطع متوسطه شهرستان 1393-94 در مدارس هوشمند و عادی مشغول به تحصیل میباشند که از بین این تعداد بر اساس - خرمآباد است که در سال تحصیلی روش نمونهگیری طبقهای نسبی، 362 دانش آموز 181 دانش آموز از مدارس عادی و 181 دانش آموز از مدارس هوشمند( به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر( 1981 ) میباشد. به وسیله نرم افزار آماری spss ، از آمار توصیفی واستنباطی شامل تحلیل واریانس چندراهه)مانوا( و آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزشتحصیلی درونی دانشآموزان مدارس هوشمند در مقایسه با دانشآموزان مدارس عادی بالاتر است، اما بالعکس انگیزش تحصیلی بیرونیدانشآموزان مدارس غیرهوشمند در سطح بالاتری در مقایسه با دانشآموزان مدارس هوشمند قرار دارد.

توضیحات بیشتر