فایل ورد بررسي مشکلات و موانعي که باعث خصوصي نشدن باشگاه هاي ورزشي در استان کهگيلويه و بويراحمد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مشکلات و موانعي که باعث خصوصي نشدن باشگاه هاي ورزشي در استان کهگيلويه و بويراحمد دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مشکلات و موانعي که باعث خصوصي نشدن باشگاه هاي ورزشي در استان کهگيلويه و بويراحمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مشکلات و موانعي که باعث خصوصي نشدن باشگاه هاي ورزشي در استان کهگيلويه و بويراحمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مشکلات و موانعي که باعث خصوصي نشدن باشگاه هاي ورزشي در استان کهگيلويه و بويراحمد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات و موانعی که باعث خصوصی نشدن باشگاه های ورزشی دراستان کهگیلویه و بویر احمد بود . جاخمعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران وصاحبان باشگاه های ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد تشکیل می دادند . همچنین نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر بودند . این پژوهش در سال 1390در تباستان انجام گرفت . روش اجرای این پژوهش بهصورت توصیفی و از نوع پیمایشی بود . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه حای 21 سوال بود که مشکلات و موانع باشگاه های ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرارد داد . روایی پرسشنامه را 5 نفر از متحصصین این رشته تایید کردند و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلاقفی کرونباخ 0/91 به دست آمد . پس از توزیع پرسشنامه در نهایت 30 پرسشنامه ارزیابی شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد . برای توصیف دادهها پژوهش از میانگین و انحراف معیار استفاده شد . بر اساس اطالعات به دست آمد مشکلات و موانع باشگاه ها یورزشی به چهار دسته موانع حقوقی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی ،مدیریتی و دولتی، اقتصادی تقسیم شدند . نتایج پژوهش در آزمون فرید من نشان داد که مهمترین مشکلات هزینه بالای راه اندازی و ساخت امکان خصوصی ورزشی، ناکافی بودن تسهیلات، هزینه های زیاد نگهداری و تعغمیر امکان ورزشی ، عدم هماهنگی واحد های اجرایی بودند .

توضیحات بیشتر