فایل ورد بررسي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي شهر کهگيلويه در پرداختن به فعاليت بدني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي شهر کهگيلويه در پرداختن به فعاليت بدني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي شهر کهگيلويه در پرداختن به فعاليت بدني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي شهر کهگيلويه در پرداختن به فعاليت بدني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي شهر کهگيلويه در پرداختن به فعاليت بدني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه های شهر کهگیلویه در پرداختن به فعلایت بدنی بود ،جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر کهگیلویه شامل می شدند . همجنین نمونه آماری این پژوهش 380 نفر دانشجو دانشگاه های شهر کهگیلویه تشکیل می دادند . که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و متناسب با خجم انتخاب شدند . روش این پؤوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل پیمایش مقطعی است . با استفاده از دو پرسشنامه سلامت اجتماعی کیز در سال (1998) در میان دانجشوای دانشگاه های شهر کهگیلویه در سال 1394 انجام گرفت . پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونابخ پرسشنامه سالمت اجتماعی 0/8 و پرسشنامه میزان فعالیت بدنی 0/7 به دست آمد . داده ها به وسیله آمار توصیفی، آزمون های تی ، ضریب همبستگی |رسون و تحلیل رگرسیون خطی انجام گرفت .، یافته ها نشان داد که بین مزان پرداختن به فعالیت بدنی و سلامت اجتماعی رابطه ی معناداری مشاهده گردید . نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون ه 51 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی به وسله دو متغییر فعالیت در اوقات فراعت و ورزش تبیین شدند .

توضیحات بیشتر