فایل ورد بررسي رابطه توانمند سازي مديران با کيفيت خدمات در مدارساستعدادهاي درخشان استان تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه توانمند سازي مديران با کيفيت خدمات در مدارساستعدادهاي درخشان استان تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه توانمند سازي مديران با کيفيت خدمات در مدارساستعدادهاي درخشان استان تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه توانمند سازي مديران با کيفيت خدمات در مدارساستعدادهاي درخشان استان تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه توانمند سازي مديران با کيفيت خدمات در مدارساستعدادهاي درخشان استان تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف (بررسی رابطه توانمند سازی مدیران با کیفیت خدمات در مدار استعددادهای درخشان استان تهران) با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه آماری در پؤوهش حاضر شامل کلیه مدیریان مدارس استعداد ها ی درحشان استان هران در سال 1394-1393 بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 360 نفر بودند . حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر تعیین گریدید . روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده استفاده شده است . به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پؤوهش از دو پرسشنامه توانمند سازی مدیران با کیفیت خدمات استفاده گردید . در توانمند سازی از پرسشنامه 15 گویه ای اسپرینتزر (1995) و د رکیفیت خدمات از پرسشنامه 21 گویه ای سرکوال (1986) استفاده شده است روایی مختوایی پرسشنامه ها مورد تایید متخصصان قرار گرفته است . پایایی پرسشنامه ها بر اسسا ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه توانمند سازی مدیریان (0/83) کیفیت خدمات (0/86) برآورد گردید . برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی ( همبستگی پیرسون و رگروسین گام هب گام ) استفاده شد . یافته های پژوهش نشاان داد که بین توانمند سازی و تمامی ابعد آن - احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس خود مختاری، احساس موثر بودن ،احساس اعتماد با کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان دادکه سه بعد توامند سازی، احاساس اعتماد، احاسس معناداری و احساس خود مختاری ،توانایی پیش بینی کیفیت خدمات در مدارس استعداد های درخشان استان تهران را دارند.

توضیحات بیشتر