فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي )کلامي ، شنود و بازخورد ( استادان وکارايي آموزشي آنان از نظر دانشجويان آموزشکده فني و حرفهاي سما مرکزشوشتر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي )کلامي ، شنود و بازخورد ( استادان وکارايي آموزشي آنان از نظر دانشجويان آموزشکده فني و حرفهاي سما مرکزشوشتر دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي )کلامي ، شنود و بازخورد ( استادان وکارايي آموزشي آنان از نظر دانشجويان آموزشکده فني و حرفهاي سما مرکزشوشتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي )کلامي ، شنود و بازخورد ( استادان وکارايي آموزشي آنان از نظر دانشجويان آموزشکده فني و حرفهاي سما مرکزشوشتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي )کلامي ، شنود و بازخورد ( استادان وکارايي آموزشي آنان از نظر دانشجويان آموزشکده فني و حرفهاي سما مرکزشوشتر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی ) کلامی ، شنود و باز خورد ( استادان و کارایی آموزشی آنان در آموزشکده فنی و حرفه ای سما مرکز شوشتر انجام شده . نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه پردازش داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر و پسر که در رشتههای کامپیوتر ، حسابداری و معماری به تعداد 1200 نفر که در دوره کاردانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1390-91 در آموزشکده فنی و حرفهای سما مرکز شوشتر مشغول به تحصیل بودند . نمونه آماری بر اساس فرمول حجم نمونه مورگان متناسب با حجم بالغ بر 291 نفر از دانشجویان این آموزشکده به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده است . برای گرداوری داده ها از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون (1990) با 01 سؤال و پرسشنامه سنجش کارایی آموزشی استادان ساعتچی (1380) با 22 سؤال استفاده شده است . ضرایب پایانی به ترتیب برای پرسشنامه اول 80 % و برای پرسشنامه دوم 19 % بر اساس روش آلفای کرونباخ تعیین گردیده هم چنین سوایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید کارشناسان و متخصصانقرار گرفت .داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی 6 درصد ، میانگین و اعراف معیار ) و آمار استنباطی ( ازمون ضریب همبستگیپیرسون ، ازمون رگرسیون خطی و چند متغیره ، آنالیز واریانس یکراهه و پیگری دانکن ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج به دستآمده نشان داد که بین مهارت های ارتباطی استادان و کارایی آموزشی انان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r=0/672 , p< %5 )بین مهارت کلامی استادان و کارایی آموزشی آنان r=0/53 , p<%5 بین مهارت شنود استادان و کارایی اموزشی آنان (r=0/462 , P<%5) و بین مهارت بازخورد استادان و کارایی آموزشی آنان (r=0/672 , P< %5) رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .همچنین مشخص شد که 54 درصد از تغییرات واریانس نمرات کارایی اموزشی استادان توسط نمرات مهارت های ارتباطی قابل پیش بینی است. در رگرسیون گام به گام مشخص شد که مهارت شنود استادان دارای توان پیش بینی کنندگی معنا داری برای کارایی آموزشی آنان بوده است

توضیحات بیشتر