فایل ورد بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملکرد کارکنان تامين اجتماعياستان خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملکرد کارکنان تامين اجتماعياستان خوزستان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملکرد کارکنان تامين اجتماعياستان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملکرد کارکنان تامين اجتماعياستان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملکرد کارکنان تامين اجتماعياستان خوزستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان تامین اجتماعی استان خوزستان در انجام شد برای نیل به هدف فوق یک فرضیه اصلی و چهارفرضیه فرعی )در غالب نظریه ناتوکا( تدوین و مورد آزمون قرار گرفت و هم سهم چهار مولفه نظریه ناتوکا بر روی عملکردتبین گردید . جامعه آماری پژوهش تعداد 1011 نفر از کارکنان تامین اجتماعی استان خوزستان می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 331 عدد نفر به عنوان نمونه تعیین شد. از دو روش کتابخانهای و میدانی جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت به اتفاق روایی پرسشنامه را تایید نمودند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارهایSPSS و SmartPLS V.2 نشان داد که کلیه روابط مفروض بین متغیرها تایید می شوند. باتوجه به نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر، . نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش ، اجتماعی سازی دانش ، برونی سازی دانش ،درونی سازی دانش و ترکیب سازمانی با عملکرد کارکنان وجود دارد . و هم چنین درونی سازی دانش بیشترین سهم را در عملکردکارکنان تبین کرد .

توضیحات بیشتر