فایل ورد بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و کارآفريني زنان ( مورد مطالعه : زنان شاغل در تامين اجتماعي استان مازندران )

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و کارآفريني زنان ( مورد مطالعه : زنان شاغل در تامين اجتماعي استان مازندران ) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و کارآفريني زنان ( مورد مطالعه : زنان شاغل در تامين اجتماعي استان مازندران )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و کارآفريني زنان ( مورد مطالعه : زنان شاغل در تامين اجتماعي استان مازندران )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و کارآفريني زنان ( مورد مطالعه : زنان شاغل در تامين اجتماعي استان مازندران ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی و کارآفرینی زنان پرداخته شود. دراین پژوهش جهت سنجش عوامل فرهنگی از متغیرهایی مانند : فرد گرایی، جمع گرایی، فاصله قدرت و ریسک پذیری بهره گرفته شده است . تحقیق حاضر به دلیل ماهیت آن، از جمله تحقیقات پس رویدادی ( علی - مقایسه ای ) محسوب می شود . چرا که در آن سعی بر آن بوده که به علل وقوع یک معلول پی ببریم . جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از کارکنان زن شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان مازندران می باشند . که حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی مورگان برابر با 44 نفر می باشد برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون اسمیرنف - کولموگروف استفاده شده است و برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای این فرضیه به دلیل نرمال بودن توزیع از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود . مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه از مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق به شمار می آیند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین عوامل فرهنگی و کارآفرینی زنان رابطه معناداری وجود دارد .

توضیحات بیشتر