فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري مديران با سازگاري شغلي کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري مديران با سازگاري شغلي کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري مديران با سازگاري شغلي کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري مديران با سازگاري شغلي کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري مديران با سازگاري شغلي کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و سازگاری شغلی در بین کارکنان اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بود . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به تعداد 220است که از این تعدا 136نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند . پرسشنامه سبک رهبری لیکرت (1987) و پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) به عنون ابزار پژوهش در نظر گرفته شدند . پایایی پرسشنامه سبک رهبری لیکرت به روش آلافی کرونباخ 0/83 و پایایی پرسشنامه سازگاری شغلی 0/80 برآورد گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آمار توصیفی و آمار استنباطی بهر گرفته شد . در بخش آمار توصیفی از میانگین، میانه، شاخص های پراکندگی ، جداول و نمودار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون گولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی و تحیلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد . نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین سبک رهبری مدیران و سازگاری شغلی در بین کارکنان اداره کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد . همچجنین رابطه برهیک از مولفه های سبک رهبری مدیران با سازگاری شغلی نیز بررسیشد . رابطه بین سبک رهبری آمرانه استثماری و آمرانه خیر خواهانه با سازگاری شغلی معنادار نبود . رابطه بین سبک رهبری مشورتی و سسبک رهبری مشکراتیبا سازگاری شغلی معنادار بود .

توضیحات بیشتر