فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و خلاقيت دانشجويان رشته مديريتبازرگاني در دانشگاه پيام نور مرکز دزفول

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و خلاقيت دانشجويان رشته مديريتبازرگاني در دانشگاه پيام نور مرکز دزفول دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و خلاقيت دانشجويان رشته مديريتبازرگاني در دانشگاه پيام نور مرکز دزفول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و خلاقيت دانشجويان رشته مديريتبازرگاني در دانشگاه پيام نور مرکز دزفول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و خلاقيت دانشجويان رشته مديريتبازرگاني در دانشگاه پيام نور مرکز دزفول :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه پیام نور مرکز دزفول بوده است . نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه پردازش داده ها از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه - دانشجویان دختر و پسر که در رشته مدیریت بازرگانی به تعداد 140 نفر که در دوره کارشناسی در دو نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1392-93 در دانشگاه پیام نور مرکز دزفول مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 103 نفر از آنها به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1991) با 24 سؤال و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ با 50 سؤال استفاده شده است که ضرایب پایایی به ترتیب برای پرسشنامه اول 0/93 و برای پرسشنامه دوم0/87 بر اساس روش الفای کرونباخ تعیین گردید . هم چنین روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت . داده های گردآوریشده با استفاده از آمار توصیفی ) فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی ) آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، ازمون رگرسیونخطی و چند متغیره و آنالیز واریانس یک راهه ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبک های تفکر وخلاقیت دانشجویان ( r = 0/546 P<0/0001)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سبک های تفکر قضاوت گر و قانون گذار ) به جزء سبک تفکر اجرایی(رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید . همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین (RS)مشخص شد که 41/7 درصد از واریانس خلاقیت دانشجویان توسط سبک های تفکر قضاوت گر و قانون گذار آنان قابل تبیین می باشد

توضیحات بیشتر