فایل ورد بررسي رابطه بين بيتفاوتي سازماني کارکنان در بانکهاي دولتي،خصوصي و خصوصيسازي شده در استان ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين بيتفاوتي سازماني کارکنان در بانکهاي دولتي،خصوصي و خصوصيسازي شده در استان ايلام دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين بيتفاوتي سازماني کارکنان در بانکهاي دولتي،خصوصي و خصوصيسازي شده در استان ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين بيتفاوتي سازماني کارکنان در بانکهاي دولتي،خصوصي و خصوصيسازي شده در استان ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين بيتفاوتي سازماني کارکنان در بانکهاي دولتي،خصوصي و خصوصيسازي شده در استان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بیتفاوتی سازمانی کارکنان در بانکهای دولتی، خصوصی و خصوصیسازی شده در استان انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بیتفاوتی سازمانی کارکنان داناییفرد و همکاران می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان بانکهای موجود در استان ایلام بود . نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 327 نفر بود. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 تحلیل صورت گرفت. برای تحلیل فرضیات از آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون وی کرامرز استفاده شد. یافته ها: بی تفاوتی در بین بانکهای دولتی و خصوصی سازی شده بیشتر از خصوصی میباشد . رابطه معناداری بین بی تفاوتی سازمانی کارکنان در کلیه بانکها مشاهده شده، بین بی تفاوتی و مؤلفه های جنسیت و تحصیلات رابطه معنی - داری وجود نداشت. اما بین سن و نوع استخدام رابطه معنیداری وجود دارد. نتیجه: بی تفاوتی در سازمانهای دولتی بسیاربالاتر از سطح استاندارد میباشد. و این امر باعث میشود تا سازمانها از هدف خود دور شوند. بی تفاوتی باعث زوال سازمان وپایین آمدن سطح عملکرد کارکنان میشود. بانکهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شدهاند نیز از بانکهای خصوصی ازنرخ بی تفاوتی بالایی برخوردارند که این امر خود به بررسی های بیشتری نیاز دارد.

توضیحات بیشتر