فایل ورد بررسي تأثير ويژگي هاي ذاتي مصرف کننده بر رفتار خريد هيجانيمصرف کننده )مورد مطالعاتي: فروشگاه هايپر استار تهران(

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تأثير ويژگي هاي ذاتي مصرف کننده بر رفتار خريد هيجانيمصرف کننده )مورد مطالعاتي: فروشگاه هايپر استار تهران( دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تأثير ويژگي هاي ذاتي مصرف کننده بر رفتار خريد هيجانيمصرف کننده )مورد مطالعاتي: فروشگاه هايپر استار تهران(  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تأثير ويژگي هاي ذاتي مصرف کننده بر رفتار خريد هيجانيمصرف کننده )مورد مطالعاتي: فروشگاه هايپر استار تهران(،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تأثير ويژگي هاي ذاتي مصرف کننده بر رفتار خريد هيجانيمصرف کننده )مورد مطالعاتي: فروشگاه هايپر استار تهران( :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های ذاتی مصرف کننده بر رفتار خرید هیجانی مصرف کننده در فروشگاه هایپر استار تهران است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان فروشگاه هایپراستار می باشد که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری بسیار زیاد بوده و همگی در دسترس محقق نبودند از جامعه مورد نظر نمونه گیری به عمل آمد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دستآمد و تعداد 483 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از پرسشنامه رفتار خرید هیجانی بادگایان و ورما ( 2014 موهان و همکاران ( 2012 استفاده گردید. برای سنجش ویژگی های ذاتی مصرف کننده از 9 مؤلفه ) ارتباط، اعتماد، فرصت ها، تضاد، مبادله دانش ضمنی، پشتیبانی مدیر، کارایی نسبی، نوآوری برنامه بازاریابی و اثربخشی نسبی (استفاده گردید. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برایتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که ویژگی های ذاتیمصرف کننده بر رفتار خرید هیجانی وی تأثیرگذار است.

توضیحات بیشتر