فایل ورد بررسي تأثير رهبري اخلاقي بر تمايل به ترک شغل کارکنان بانقش ميانجي استرس کاري در بين کارکنان بيمارستان شفاء و 22بهمن شهرستان مسجدسليمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تأثير رهبري اخلاقي بر تمايل به ترک شغل کارکنان بانقش ميانجي استرس کاري در بين کارکنان بيمارستان شفاء و 22بهمن شهرستان مسجدسليمان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تأثير رهبري اخلاقي بر تمايل به ترک شغل کارکنان بانقش ميانجي استرس کاري در بين کارکنان بيمارستان شفاء و 22بهمن شهرستان مسجدسليمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تأثير رهبري اخلاقي بر تمايل به ترک شغل کارکنان بانقش ميانجي استرس کاري در بين کارکنان بيمارستان شفاء و 22بهمن شهرستان مسجدسليمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تأثير رهبري اخلاقي بر تمايل به ترک شغل کارکنان بانقش ميانجي استرس کاري در بين کارکنان بيمارستان شفاء و 22بهمن شهرستان مسجدسليمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی استرس کاری در بیمارستانهای شفا و 22 بهمن شهرستان مسجدسلیمان صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 650 نفر و تعداد نمونه 250 نفر از کارکنان بوده که بااستفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. در این تحقیق از 3 پرسشنامه رهبری اخلاقی، پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه قصد ترک شغل استفاده گردید. بمنظور نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف -استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی علی می باشد. نتایج بدست آمده با استفاده از –روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری براساس نرم افزار Spss و lisrel حاکی از تأیید کلیه فرضیه ها می باشد. این امر بیانگر این واقعیت است که رهبری اخلاقی بر قصد ترک شغل تاثیر مثبت و معناداری دارد.

توضیحات بیشتر