فایل ورد بررسي تاثيرتوانمندسازي کارکنان بر چابکي سازماني در دانشگاهفرهنگيان شهر اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثيرتوانمندسازي کارکنان بر چابکي سازماني در دانشگاهفرهنگيان شهر اصفهان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثيرتوانمندسازي کارکنان بر چابکي سازماني در دانشگاهفرهنگيان شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثيرتوانمندسازي کارکنان بر چابکي سازماني در دانشگاهفرهنگيان شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيرتوانمندسازي کارکنان بر چابکي سازماني در دانشگاهفرهنگيان شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی توانمندسازی کارکنان با چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان صورت گرفته است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است . جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان در سال 95-1394 به تعداد 115 بوده اند . حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 75 نفر انتخاب شد که از بین 75 پرسشنامه ی توزیع شده 53 پاسخنامه کامل برگشت داده شد . به جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامه ی استاندار چابک سازی سازمانی اسپایدزر استفاده شده است . داده ها در دو سطح آمار توصیفی و ستنباطی جمع آوری شدهاست . نتایج حاصله نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان با چابکی سازمانی دردانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان رابطه معناداری وجود داردو بیشترین میزان ارتباط مربوط به متغیر احساس مشارکت با دیگران وکمترین میزان مربوط به متغیر احساس معناداری در شغل می باشد. لذا به دانشگاه فرهنگیان پیشنهاد می گردد تا به افزایش حق انتخاب ، تفویض اختیار و توجه به شایسته سالاری در بین کارکنان خودتوجه بیشتری مبذول دارد .

توضیحات بیشتر