فایل ورد بررسي تاثير کيفيت سود بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير کيفيت سود بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير کيفيت سود بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير کيفيت سود بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير کيفيت سود بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استاندارد سازي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیر گذار بر آن شناسایی شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پرژوه کیفیت سود به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 110 شرکت می باشد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شاده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 % نشان می دهد کیفیت سود پایین تاثیر منفی)معکوس( بر ارزش وجه نقد نگهداری شده شرکت ها دارد.

توضیحات بیشتر